Thông báo xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 10:03 - 15/03/2018
Lượt xem: 530
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018
 
THÔNG BÁO
V/v xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018
 
Căn cứ vào kế hoạch học tập Nhà trường thông báo kế hoạch xét học bổng học kỳ 1 năm học 2017-2018 của sinh viên khóa 9, 10, 11 như sau:
1.Thời gian xét học bổng: 14h ngày 15/03/2018.
2.Địa điểm: Phòng họp số 1.
3.Thành phần:
            - Ban Giám hiệu.
- Trưởng các phòng, khoa, bộ môn.
- Thư ký các khoa.
            - Lớp trưởng đại diện lớp các khóa.
 
Nơi nhận:
-Các khoa
-Lưu ĐT
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển