Thông báo về việc chia tách lớp Điện, Điện Tử K11 học môn Tiếng Anh 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 01:40 - 02/10/2018
Lượt xem: 395
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
 
 

Số:   212  /TB-CĐCNHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

         Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018
 
 
THÔNG BÁO
V/v chia tách lớp Điện, ĐT 1 CĐ K11 học môn Tiếng Anh 2
năm học 2018-2019
 
Căn cứ vào kế hoạch và chương trình đào tạo hệ CĐ khoá 11 – học kỳ 3 năm học 2018-2019 của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội;
Căn cứ vào tình hình thực tế lớp CĐ ĐT1-K11 có số lượng sinh viên quá đông khi học môn Tiếng Anh 2;
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường thông báo việc tách lớp CĐ Điện, ĐT 1-K11 thành 02 nhóm khi học môn Tiếng Anh 2 trong học kỳ 3 như sau:

  • Nhóm 1 (từ số 01-29) học vào thứ 2, tiết 2-4 tại P.109.
  • Nhóm 2 (từ số 30-58) học vào thứ 3, tiết 1-3 tại P.109.
  • Môn Pháp luật học vào thứ 3, tiết 4-6 tại P.109.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2018.
Đề nghị các giáo viên liên quan thực hiện tốt công tác giảng dạy theo quy định.
Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với phòng Đào Tạo để giải quyết.
 

 
Nơi nhận:
  • Các phòng, khoa;
  • GVCN lớp ĐT1-K11;
  • Lưu: VT, ĐT.
 
K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
 TS. Hoàng Văn Lợi
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển