Thông báo sửa đổi, bổ sung kế hoạch thi kết thúc học kỳ IV cho CĐ K10

Ngày đăng: 05:16 - 23/05/2018
Lượt xem: 423

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH&XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      101     /TB–CĐCNHN

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018.

THÔNG BÁO

Sửa đổi, bổ sung kế hoạch thi kết thúc học kỳ IV các lớp CĐ K10

Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá CĐ khoá 10 và kế hoạch năm học 2017 –2018.

Căn cứ tình hình thực tế của môn học, nhà trường sửa đổi, bổ sung một số nội dung kế hoạch số 97/KH-CĐCNHN ngày 08/5/2018 về việc tổ chức thi kết thúc học kỳ IV cho các lớp CĐ khoá 10 như sau:

 

LỚP

 

TT

 

 

MÔN THI

 

SỐ TC

NGÀY THI

PHÒNG THI/SL

GHI

CHÚ

CĐ CNTT 1,2 K10

1

Nguyên lý hệ điều hành

3

13h30 Thứ 5 

07/6/2018

CNTT1: P.211

(49 SV)

Thi vấn đáp

 

8h00 Thứ 5 

07/6/2018

CNTT2: P.211 (42 SV)

CĐ ĐT 1,2+TĐH K10

1

Cung cấp điện

2

Lớp ĐT 1 – K10

13h30 Thứ 6

15/6/2018

P.305

 

Lớp ĐT 2+TĐH – K10

8h00 Thứ 6

15/6/2018

CĐ TĐH

1

TĐH QTSX

2

13h30 Thứ 6

15/6/2018

P.305

 

CĐ ĐTTT K10

1

Truyền số liệu

3

13h30 thứ 2

04/6/2018

P.305

 

2

Kỹ thuật CM-TĐ

2

13h30 thứ 5

07/6/2018

 

3

Cấu trúc máy tính

2

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

Các môn thi khác được tiến hành theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.

Nơi nhận:

-          Các đơn vị;

-         Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Đào Công Hải

 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển