THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH MÙNG 2/9

Ngày đăng: 03:28 - 27/08/2018
Lượt xem: 364
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      186     /TB-CĐCNHN
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018.
 
 
THÔNG BÁO
V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
 
Căn cứ quy định của Nhà nước về việc nghỉ các ngày lễ, Tết trong năm 2018.
Ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018 vào ngày chủ nhật, vì vậy Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh như sau:
  • Toàn trường được nghỉ bù lễ Quốc khánh vào ngày thứ hai 03/9/2018.
  • Các hoạt động giảng dạy, học tập trở lại bình thường từ ngày 04/9/2018.
  • Đối với các lớp có thời khoá biểu vào ngày 03/9/2018, các Khoa, Tổ môn chủ động bố trí kế hoạch dạy bù, học bù; báo cáo về phòng Đào tạo trước khi triển khai tới toàn thể HSSV.
Lưu ý: Trong thời gian nghỉ lễ, các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em HSSV tham gia các hoạt động truyền thống, văn minh, lịch sự. Đặc biệt cần chấp hành luật Giao thông và bảo quản trang thiết bị phục vụ dạy và học.
Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV để thực hiện.
 
Nơi nhận:
  • BGH (để biết);
  • Các Phòng, Khoa, Tổ môn;
  • Lưu VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
TS. Đào Công Hải
 
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển