Thông Báo Kiểm Tra Bằng Tốt Nghiệp THPT SV Khóa 11 Và Khóa 10 (lần 2)

Ngày đăng: 11:27 - 14/09/2018
Lượt xem: 254
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
Số:   202  /TB-CĐCNHN
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018
 

THÔNG BÁO

V/v kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp THPT của SV khóa 11
   Căn cứ vào Quyết định số 159/QĐ-CĐCNHN ngày 02/8/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo toàn khóa Cao đẳng khóa 11.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội yêu cầu:
- Toàn thể sinh viên các lớp CĐ khóa 11 trực tiếp mang bản chính bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) đến phòng Đào tạo để kiểm tra.
- Thời gian kiểm tra : từ 17/9/2018 đến hết 31/12/2018 (trong giờ hành chính).
Đến hết thời hạn trên, những sinh viên nào không mang bằng đến kiểm tra nhà trường sẽ xử lý theo quy chế.
Nhận được thông báo này yêu cầu các ông (bà) trưởng, phó Khoa/Bộ môn hướng dẫn GVCN triển khai tới từng sinh viên của lớp mình để các em nắm được và thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Các GVCN K11,
- Các lớp CĐ K11
- Lưu VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
  TS. Hoàng Văn Lợi
 
 

 
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
Số:    203   /TB-CĐCNHN  
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018
 

THÔNG BÁO

 V/v kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp THPT các lớp CĐ K10 (Lần 2)
Thực hiện thông báo số 173/TB-CĐCNHN ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc kiểm tra bản chính bằng tốt nghiệp THPT của các sinh viên khóa 10, hiện nay còn một số sinnh viên chưa nghiêm túc trong việc kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT.
Để hoàn thành công tác kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT của các sinh viên khóa 10, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội yêu cầu:
- Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 30/11/2018, toàn thể sinh viên các lớp CĐ khóa 10 chưa kiểm tra đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT (danh sách kèm theo) phải trực tiếp mang bản chính bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) đến phòng Đào tạo để kiểm tra.
- Đến hết thời hạn trên, những sinh viên nào không mang bằng đến kiểm tra sẽ bị buộc thôi học theo quy chế hiện hành.
- Nhận được thông báo này yêu cầu các ông (bà) trưởng, phó Khoa/Bộ môn hướng dẫn GVCN triển khai tới từng sinh viên của lớp mình để các em nắm được và thực hiện.
Lưu ý: Các GVCN phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc HS-SV về việc kiểm tra, đối chiếu bằng tốt nghiệp THPT để công tác kiểm tra hoàn thành theo đúng kế hoạch của nhà trường.
 
 
Nơi nhận:
- Các GVCN K10,
- Các lớp CĐ K10
- Lưu VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
  TS. Hoàng Văn Lợi
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển