Giới thiệu về phòng Tài chính - Kế Toán

Ngày đăng: 01/04/2021 lượt xem: 43
Chức năng Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Quản lý tài chính theo Quy chế tài chính của nhà trường. Quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo chế độ quy định. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển quy mô, cơ sở vật chất của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ môn có liên quan thẩm định giá cả vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị đồ dùng. Theo dõi khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, tài sản cố định, cơ sở hạ tầng của nhà trường.
Chi tiết
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển