Giới thiệu về Văn Phòng

Chức năng của Văn phòng: Tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của nhà trường, kế hoạch nhiệm vụ của các phòng, bộ môn trực thuộc, công tác tổng hợp, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông và thống kê. Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế.

Phòng Hành chính

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về an toàn và bảo hộ lao động; đảm bảo an ninh nội bộ; công tác quản lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường; xây dựng kế hoạch kỹ thuật, cung ứng vật tư, đảm bảo ổn định điều kiện làm việc, lao động sản xuất, học tập của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

Giới thiệu về phòng Nhân sự

Chức năng Phòng Nhân sự: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Giới thiệu về phòng Tài chính - Kế Toán

Chức năng Phòng Tài chính - Kế toán: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Quản lý tài chính theo Quy chế tài chính của nhà trường. Quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính theo chế độ quy định. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển quy mô, cơ sở vật chất của nhà trường. Chủ trì, phối hợp với các phòng, bộ môn có liên quan thẩm định giá cả vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị đồ dùng. Theo dõi khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, tài sản cố định, cơ sở hạ tầng của nhà trường.

Giới thiệu về Phòng Công nghệ thông tin

Chức năng Phòng Công nghệ thông tin: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng, khai thác và phát triển, vận hành hệ thống thông tin, tin học hóa của nhà trường. Thống nhất quản lý hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong trường.

Giới thiệu về Phòng Phát triển chương trình

Chức năng Phòng Phát triển chương trình: Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác phát triển chương trình, học liệu phục vụ quá trình đào tạo các hệ đào tạo trong và ngoài trường.

Giới thiệu Phòng Tổ chức và Quản lý đào tạo

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý tổ chức quá trình đào tạo các hệ đào tạo trong và ngoài trường; quản lý khối đào tạo liên kết; phối hợp với các bộ môn, phòng Công tác học sinh, sinh viên trong lĩnh vực quản lý học sinh, sinh viên. Tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về khảo thí, thanh kiểm tra đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học.

Giới thiệu về Phòng tuyển sinh

Chức năng Phòng tuyển sinh: Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác tuyển sinh và truyền thông: Xây dựng, lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến tuyển sinh và truyền thông của nhà trường.

Giới thiệu về Phòng Quan hệ doanh nghiệp

Chức năng Phòng Quan hệ doanh nghiệp: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng làm cầu nối giữa nhà trường với cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp; tiếp nhận các thông tin từ doanh nghiệp và xử lý thông tin, đề xuất xây dựng chương trình, nội dung đào tạo để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Thực hiện công tác hướng nghiệp theo quy định.

Giới thiệu về Chức năng Bộ môn Cơ bản, Kinh tế, Lập trình máy tính, Ứng dụng phần mềm, Điện - Cơ Khí

Chức năng Bộ môn Cơ bản, Kinh tế, Lập trình máy tính, Ứng dụng phần mềm, Điện - Cơ Khí: Bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các chuyên ngành được nhà trường giao cho Bộ môn phụ trách.
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển