Kế Toán

Ngày đăng: 11:03 - 15/03/2018
Lượt xem: 767
a. Mục tiêu đào tạo
*. Mục tiêu chung:
+ Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn để tiếp thu kiến thưc giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
+ Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước
+ Có kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, có sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc
+ Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán
+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;
+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán
+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn
+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp
+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
*. Mục tiêu cụ thể:
+ Hiểu biết về chế độ tài chính kế toán do Nhà nước ban hành
+ Hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán công ty, kế toán hành chính sự nghiệp, phân tích hoạt động kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính.
+ Hiểu biết và vận dụng pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành để tổ chức thực hiện công  tác kế toán, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
+ Xử lý độc lập các nghiệp vụ chuyên môn của kế toán, tổ chức bộ máy kế toán tổ chức các phần hành kế toán, tổ chức sổ sách kế toán
+ Sử dụng tốt một số chương trình kế toán thông dụng
+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
+ Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp
+ Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
+ Khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
b. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:
+ Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
+ Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
+ Thành lập và quản lý công ty gia đình, tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp như tổ chức nhân sự, chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán

Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển