Kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm học kỳ V các lớp khoa Điện - Cơ Khí – K9

Ngày đăng: 10:08 - 15/03/2018
Lượt xem: 629
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:          /KH–CĐCNHN
Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ V
CÁC LỚP KHOA ĐIỆN-CƠ KHÍ – K9
Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá Cao đẳng khoá 9 và kế hoạch năm học 2017 – 2018, trường triển khai kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm học kỳ V cho các lớp khoa Điện-Cơ khí – K9 như sau:
I. Kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm HK V cho các lớp khoa Điện-Cơ khí – K9 bắt đầu từ ngày 21/3/2018 đến hết ngày 29/3/2018, Lịch thi cụ thể như sau:
LỚP  
TT
 
 
MÔN THI
 
SL NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐ CƠ KHÍ K9 1 An toàn và MTCN 17 8h00 Thứ 4
21/3/2018
Thi ghép tại P.213  
2 Kỹ thuật điện 10 8h00 Thứ 5
22/3/2018
 
3 Đường lối CM của ĐCSVN 5 8h00 Thứ 6
23/3/2018
 
4 Công nghệ CTM 1 8h00 Thứ 2
26/3/2018
 
5 Đồ gá - 8h00 Thứ 3
27/3/2018
 
6 Công nghệ CNC 3 8h00 Thứ 4
28/3/2018
 
7 Công nghệ CAD/CAM 3 8h00 Thứ 5
29/3/2018
P.210 Thi thực hành
CĐ ĐIỆN – ĐT 1+2 K9 1 Pháp luật ĐC 11 8h00 Thứ 6
23/3/2018
Thi ghép tại P.213  
2 ĐK lập trình PLC 10 8h00 Thứ 2
26/3/2018
 
3 Truyền động điện 1 8h00 Thứ 3
27/3/2018
 
4 Trang bị điện 1 12 8h00 Thứ 4
28/3/2018
 
CĐ ĐK – TĐH K9 1 Hệ thống điện 1 8h00 Thứ 4
21/3/2018
Thi ghép tại P.213  
2 CĐ TĐĐ&TĐH QTSX - 8h00 Thứ 5
22/3/2018
 
3 Thiết kế HT CCĐ - 8h00 Thứ 6
23/3/2018
 
4 ĐK lập trình PLC - 8h00 Thứ 2
26/3/2018
 
5 Truyền động điện 1 8h00 Thứ 3
27/3/2018
 
6 Trang bị điện 1 5 8h00 Thứ 4
28/3/2018
 
CĐ ĐTTT K9 1 Thông tin VB-VT - 8h00 Thứ 4
21/3/2018
Thi ghép tại P.213  
2 Thông tin quang - 8h00 Thứ 5
22/3/2018
 
3 KT truyền thanh-truyền hình - 8h00 Thứ 6
23/3/2018
 
4 Thông tin di động 1 8h00 Thứ 2
26/3/2018
 
CĐ ĐTTT K9 5 Cáp viễn thông - 8h00 Thứ 3
27/3/2018
Thi ghép tại P.213  
6 KT CD, VCD, DVD - 8h00 Thứ 4
28/3/2018
 
 
II. Các công việc cần lưu ý:
2.1. Đối với các khoa:
- Hướng dẫn cho các giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho sinh viên kế hoạch thi, hướng dẫn nội dung ôn tập;
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do;
- Tổ chức dạy bù, kiểm tra bù, dạy phụ đạo theo đúng qui chế và các qui định hiện hành;
- Phân công người thường trực để nhận đơn đăng ký thi cải thiện học kỳ V của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2018 đến hết ngày 16/3/2018 và lập danh sách thu tiền lệ phí thi cải thiện về Phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 19/3/2018.
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Phòng Đào tạo đúng thời gian quy định;
- Phân công cán bộ coi thi, chấm thi, tổ chức coi – chấm thi theo đúng qui chế và các qui định hiện hành.
2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, GV được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi điểm về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.
2.3. Đối với HSSV:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, học bù, kiểm tra bù, dạy phụ đạo do Nhà trường tổ chức;
- Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm học kỳ V phải gửi đơn đăng ký về Khoa phụ trách môn học trước ngày 16/3/2018 và hoàn thành lệ phí thi tại Phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 21/3/2018.
- Sinh viên đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi.
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
 Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.
Nơi nhận:
  • Các đơn vị;
  • Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 
 
 
 
 
TS. Đào Công Hải

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển