KẾ HOẠCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ IV CÁC LỚP CĐ KHOÁ 10

Ngày đăng: 08:23 - 13/08/2018
Lượt xem: 217
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      168      /KH–CĐCNHN
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM
 HỌC KỲ IV CÁC LỚP CĐ KHOÁ 10
Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá CĐ khoá 10 và kế hoạch năm học 2018–2019, trường triển khai kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm học kỳ IV cho các lớp CĐ khoá 10 như sau:
1. Kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm HK IV bắt đầu từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 28/8/2018, Lịch thi cụ thể như sau:
LỚP  
TT
 
 
MÔN THI
 
SL NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐ CƠ KHÍ K10 1 Tư tưởng HCM 3 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh CN 2 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Máy cắt kim loại 4 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Autocad 6 13h30 Thứ 6
24/8/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
Đ,ĐT 1+2 + TĐH K10 1 Đường lối CM của ĐCSVN 8 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Lý thuyết ĐKTĐ 11 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Cung cấp điện 7 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Điện tử công suất 5 13h30 Thứ 5
23/8/2018
 
5 Vi xử lý 19 13h30 Thứ 6
24/8/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
  6 ĐK điện-khí nén +
TĐH QTSX
18 13h30 Thứ 2
27/8/2018
Thi ghép tại P.109  
CĐ ĐTTT K10 1 Đường lối CM của ĐCSVN 1 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Truyền số liệu - 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Cấu trúc máy tính - 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Điện tử công suất - 13h30 Thứ 5
23/8/2018
 
5 Vi xử lý - 13h30 Thứ 6
24/8/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
6 KT chuyển mạch-TĐ - 13h30 Thứ 2
27/8/2018
Thi ghép tại P.109  
CĐ CNTT 1+2  K10 1 Cấu trúc máy tính 15 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh CN 10 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Bảo trì máy tính 15 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Hệ quản trị CSDL 10 13h30 Thứ 5
23/8/2018
P.210 Thi TH
5 Nguyên lý hệ điều hành 10 13h30 Thứ 6
24/8/2018
P.105 Thi vấn đáp
6 Đồ họa ứng dụng 1 20 13h30 Thứ 2
27/8/2018
P.210 Thi TH
7 Lập trình Windows 1 11 13h30 Thứ 3
28/8/2018
CĐ KẾ TOÁN K10 1 ĐLCM của ĐCSVN 2 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tài chính doanh nghiệp +
Kế toán ngân hàng
- 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Pháp luật KT +
Kế toán thuế
1 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Kế toán DN3 2 13h30 Thứ 5
23/8/2018
 
5 Kế toán quản trị 2 13h30 Thứ 2
27/8/2018
 
CĐ QUẢN TRỊ KINH DOANH K10 1 Quản trị sản xuất 2 13h30 Thứ 2
20/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tài chính doanh nghiệp 1 13h30 Thứ 3
21/8/2018
 
3 Pháp luật KT 1 13h30 Thứ 4
22/8/2018
 
4 Thống kê DN +
Marketting CB
- 13h30 Thứ 5
23/8/2018
 
5 Quản trị chất lượng 1 13h30 Thứ 2
27/8/2018
 
 
Chú ý: Bộ phận khảo thí rà soát số lượng sinh viên thi lại, thi cải thiện, nếu số lượng sinh viên trong 1 ca thi vượt quá 60SV thì liên hệ với phòng Đào tạo để tổ chức tách phòng thi.
II. Các công việc cần lưu ý:
2.1. Đối với các khoa:
- Hướng dẫn cho các giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho sinh viên kế hoạch thi, hướng dẫn nội dung ôn tập;
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do;
- Tổ chức dạy bù, kiểm tra bù, theo đúng qui chế và các qui định hiện hành;
- Phân công người thường trực để nhận đơn đăng ký thi cải thiện của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2018 đến hết ngày 15/8/2018, lập danh sách thu tiền lệ phí thi cải thiện về Phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 16/8/2018.
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Phòng Đào tạo đúng thời gian quy định;
- Phân công cán bộ coi thi, chấm thi, tổ chức coi – chấm thi theo đúng qui chế và các qui định hiện hành.
2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi diểm về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.
2.3. Đối với HSSV:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, học bù, kiểm tra bù, dạy phụ đạo do Nhà trường tổ chức (nếu có);
- Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm phải gửi đơn đăng ký về Khoa phụ trách môn học trước ngày 15/8/2018.
- Sinh viên hoàn thành lệ phí thi lại, thi cải thiện điểm trước ngày 20/8/2018;
- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi.
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn, GVCN nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
 Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.
 
Nơi nhận:
  • Các đơn vị;
  • Lưu: VT, ĐT.

KT/ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Hoàng Văn Lợi
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển