KẾ HOẠCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ II CÁC LỚP CĐ KHOÁ 11

Ngày đăng: 08:24 - 13/08/2018
Lượt xem: 208
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      169      /KH–CĐCNHN
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH THI LẠI, THI CẢI THIỆN ĐIỂM
 HỌC KỲ II CÁC LỚP CĐ KHOÁ 11
Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá CĐ khoá 11 và kế hoạch năm học 2018–2019, trường triển khai kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm học kỳ II cho các lớp CĐ khoá 11 như sau:
1. Kế hoạch thi lại, thi cải thiện điểm HK II bắt đầu từ ngày 29/8/2018 đến hết ngày 07/9/2018, Lịch thi cụ thể như sau:
LỚP TT MÔN THI SL NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐ CƠ KHÍ K11 1 Chính trị 2 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 2 4 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Thủy lực ĐC 3 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
4 Cơ lý thuyết 4 13h30 Thứ 3
04/9/2018
 
5 Sức bền vật liệu 4 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
6 Autocad 3 13h30 Thứ 5
06/9/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
CĐ Đ,ĐT 1 K11 1 Quản lý doanh nghiệp 7 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 1 1 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Khí cụ điện 5 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
CĐ Đ,ĐT 1 K11 4 Đo lường điện 1 13h30 Thứ 3
04/9/2018
Thi ghép tại P.109  
5 Kỹ thuật cảm biến 3 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
6 Tin ứng dụng 1 13h30 Thứ 5
06/9/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
7 Lý thuyết mạch điện 35 13h30 Thứ 6
07/9/2018
Thi ghép tại P.109  
CĐ ĐKTĐH K11 1 Chính trị 1 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 2 2 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Điện tử cơ bản 3 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
4 Kỹ thuật đo lường điện 1 13h30 Thứ 3
04/9/2018
 
5 Kỹ thuật cảm biến 2 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
6 Máy điện-Khí cụ điện 2 13h30 Thứ 6
07/9/2018
 
CĐ ĐCN K11 1 Chính trị 3 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 2 3 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Điện tử cơ bản 7 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
CĐ ĐCN K11 4 Đo lường điện 7 13h30 Thứ 3
04/9/2018
Thi ghép tại P.109  
5 Khí cụ điện 3 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
6 Máy điện 5 13h30 Thứ 6
07/9/2018
 
CĐ CNTT 1+2  K11 1 Lập trình cơ bản 11 13h30 Thứ 3
28/8/2018
Thi ghép tại P.210 Thi TH
2 Giáo dục pháp luật 11 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
3 Tiếng Anh 1 9 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
4 Cấu trúc máy tính 8 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
5 Cấu trúc DL&GT 20 13h30 Thứ 3
04/9/2018
 
6 Tin học văn phòng 10 13h30 Thứ 5
06/9/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
CĐ KẾ TOÁN K11 1 Lý thuyết TCTT - 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 2 - 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Kinh tế vi mô 1 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
4 Lý thuyết thống kê - 13h30 Thứ 3
04/9/2018
 
5 Thuế - 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
CĐ KT K11 6 Tin học 2 13h30 Thứ 5
06/9/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
7 Kế toán DN1 1 13h30 Thứ 6
07/9/2018
Thi ghép tại P.109  
CĐ QTKD K11 1 QTKD & tác nghiệp - 13h30 Thứ 4
29/8/2018
Thi ghép tại P.109  
2 Tiếng Anh 2 2 13h30 Thứ 5
30/8/2018
 
3 Kinh tế vi mô - 13h30 Thứ 6
31/8/2018
 
4 Lý thuyết thống kê 2 13h30 Thứ 3
04/9/2018
 
5 Kỹ năng giao tiếp trong KD 1 13h30 Thứ 4
05/9/2018
 
6 Tin học 2 13h30 Thứ 5
06/9/2018
Thi ghép tại P.308 Thi TH
7 Quản trị học - 13h30 Thứ 6
07/9/2018
Thi ghép tại P.109  
 
Chú ý: Bộ phận khảo thí rà soát số lượng sinh viên thi lại, thi cải thiện, nếu số lượng sinh viên trong 1 ca thi vượt quá 60SV thì liên hệ với phòng Đào tạo để tổ chức tách phòng thi.
II. Các công việc cần lưu ý:
2.1. Đối với các khoa:
- Hướng dẫn cho các giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho sinh viên kế hoạch thi, hướng dẫn nội dung ôn tập;
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do;
- Phân công người thường trực để nhận đơn đăng ký thi cải thiện của sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018, lập danh sách thu tiền lệ phí thi cải thiện về Phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 22/8/2018.
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Bộ phận Khảo thí đúng thời gian quy định;
- Phân công cán bộ coi thi, chấm thi, tổ chức coi – chấm thi theo đúng qui chế và các qui định hiện hành.
2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi báo cáo về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.
2.3. Đối với HSSV:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, dạy phụ đạo do Nhà trường tổ chức (nếu có);
- Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm phải gửi đơn đăng ký về Khoa phụ trách môn học trước ngày 20/8/2018.
- Sinh viên hoàn thành lệ phí thi lại, thi cải thiện điểm trước ngày 28/8/2018;
- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi.
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn, GVCN nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
 Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.
 
Nơi nhận:
  • Các đơn vị;
  • Lưu: VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Hoàng Văn Lợi
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển