KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ 3 CHO CÁC LỚP K11

Ngày đăng: 08:36 - 24/11/2018
Lượt xem: 335
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH&XÃ HỘI
 
 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:      263     /KH–CĐCNHN
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ III
CHO CÁC LỚP CĐ KHOÁ 11
 
 
 
Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khoá CĐ khoá 11 và kế hoạch năm học 2018–2019, nhà trường triển khai kế hoạch thi kết thúc học kỳ III cho lớp CĐ khoá 11 như sau:

1. Kế hoạch ôn và thi kết thúc HK III lớp CĐ khóa 11 bắt đầu từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 14/12/2018 đối với lớp CĐ CK; từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 04/01/2019 đối với các lớp còn lại của khoa Điện-Cơ khí; từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 04/01/2019 đối với các lớp Kinh tế và CNTT.
Lịch thi cụ thể như sau:

LỚP  
TT
 
 
MÔN THI
 
SỐ TC NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐ CƠ KHÍ1 K11 1 Dung sai-KTĐ 3 8h00 Thứ 3
27/11/2018
P.301
(16 SV)
 
2 Chi tiết máy 3 8h00 Thứ 6
30/11/2018
 
3 Công nghệ CNC 3 8h00 Thứ 3
04/12/2018
 
4 Nguyên lý cắt 3 8h00 Thứ 6
07/12/2018
 
5 Nguyên lý máy 3 8h00 Thứ 3
11/12/2018
 
6 Tin học 3 8h00 Thứ 6
14/12/2018
P.210
(16 SV)
Thi thực hành
CĐ ĐIỆN TỬ 1 K11 1 Tiếng Anh 2 2 8h00 Thứ 2
24/12/2018
Nhóm 1:P.109
(từ số 1-45)
Nhóm 2: thi ghép tại P.306
(từ số 46-59)
 
2 Pháp luật 2 8h00 Thứ 4
26/12/2018
 
3 Truyền động điện 3 8h00 Thứ 6
28/12/2018
 
CĐ ĐIỆN TỬ 1 K11 4 Máy điện 4 8h00 Thứ 2
31/12/2018
Nhóm 1:P.109
(từ số 1-45)
Nhóm 2: thi ghép tại P.306
(từ số 46-59)
 
5 Kỹ thuật xung-số 3 8h00 Thứ 4
02/01/2019
 
6 Rơ le bảo vệ 2 8h00 Thứ 6
04/01/2019
 
CĐ ĐK&TĐH K11 1 Lý thuyết ĐKTĐ 3 8h00 Thứ 2
24/12/2018
Thi ghép P.306
(11 SV)
 
2 Điều khiển logic 3 8h00 Thứ 4
26/12/2018
 
3 Truyền động điện 4 8h00 Thứ 6
28/12/2018
 
4 Cung cấp điện 3 8h00 Thứ 2
31/12/2018
 
5 Điện tử công suất 3 8h00 Thứ 4
02/01/2019
 
CĐ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K11 1 Vẽ điện 3 8h00 Thứ 4
26/12/2018
P.210
(20 SV)
Thi thực hành
2 Kỹ thuật cảm biến 3 8h00 Thứ 6
28/12/2018
Thi ghép tại
P.306
(20 SV)
 
3 Cung cấp điện 3 8h00 Thứ 2
31/12/2018
 
4 Điện tử công suất 3 8h00 Thứ 4
02/01/2019
 
CĐ CNTT1 K11 1 Tiếng Anh 2 2 8h00 Thứ 3
18/12/2018
P.106
(29 SV)
 
2 Phân tích TKHT 3 8h00 Thứ 6
21/12/2018
 
CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 K11 3 Đồ họa ứng dụng 1 3 8h00 Thứ 3
25/12/2018
P.210
(29 SV)
Thi TH
4 Thiết kế web 4 8h00 Thứ 6
28/12/2018
5 Lập trình hướng đối tượng 3 8h00 Thứ 4
02/01/2019
6 Nguyên lý hệ điều hành 3 8h00 Thứ 6
04/01/2019
P.106
(29 SV)
Thi vấn đáp
CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 K11 1 Tiếng Anh 2 2 13h30 Thứ 3
18/12/2018
P.106
(23 SV)
 
2 Phân tích TKHT 3 13h30 Thứ 6
21/12/2018
 
3 Đồ họa ứng dụng 1 3 13h30 Thứ 3
25/12/2018
P.210
(23 SV)
Thi TH
4 Thiết kế web 4 13h30 Thứ 6
28/12/2018
5 Lập trình hướng đối tượng 3 13h30 Thứ 4
02/01/2019
6 Nguyên lý hệ điều hành 3 13h30 Thứ 6
04/01/2019
P.106
(23 SV)
Thi vấn đáp
CĐ KẾ TOÁN K11 1 Kế toán CT 2 13h30 Thứ 4
02/01/2019
Thi ghép tại
P.211A
(18 SV)
 
2 Tài chính DN 3 13h30 Thứ 6
04/01/2019
 
CĐ QTKD K11 1 Thuế 2 13h30 Thứ 5
27/12/2018
Thi ghép tại
P.211A
(06 SV)
 
2 Marketting CB 3 13h30 Thứ 4
02/01/2019
 
  3 Tài chính DN 3 13h30 Thứ 6
04/01/2019
Thi ghép tại
P.211A
(06 SV)
 
 
Lưu ý:
- Đối với các học phần: GDTC 2, Điện cơ bản, THCB Máy điện, Kỹ thuật lắp đặt điện Khoa Cơ bản và Khoa Đ-CK rà soát tiến độ giảng dạy tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần; tổng hợp kết quả gửi về Phòng Đào tạo theo đúng qui chế và các qui định hiện hành.

2. Các công việc cần chuẩn bị cho kỳ thi:
2.1. Đối với Khoa/Bộ môn:
- Hướng dẫn giáo viên rà soát lại lịch giảng dạy, tiến độ thực hiện sao cho giờ giảng của các môn học phải hoàn thành trước ngày thi.
- Hướng dẫn cho các giáo viên, phổ biến cho sinh viên kế hoạch ôn tập và thi, hướng dẫn nội dung ôn tập, tổ chức phụ đạo cho tất cả các học phần, thời gian ôn tập đối với mỗi học phần là 3 tiết (các khoa lập kế hoạch dạy phụ đạo gửi về Phòng Đào tạo 03 ngày trước khi thực hiện nếu có).
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do; Gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi về Bộ phận Khảo thí, Phòng Tài chính – Kế toán trước khi thi môn đầu tiên 3 ngày;
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Bộ phận Khảo thí đúng thời gian quy định.
- Sau khi kết thúc kỳ thi lần 1, Khoa/Tổ môn hướng dẫn sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện, sinh viên phải thi lại hoàn thành các điều kiện để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần 2 dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019.

2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi báo cáo về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.
2.3. Đối với HSSV:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập do Nhà trường tổ chức;
- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi;

3. Kế hoạch học kỳ IV cho các lớp CĐ khoá 11:
Học kỳ IV các lớp CĐ CK K11 bắt đầu từ ngày 17/12/2018, các lớp CĐ khoá 11 còn lại bắt đầu từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 14/6/2019, tổng số 23 tuần; Trong đó:

  •     16-17 tuần học lý thuyết + thực hành;
  •     03-04 tuần ôn tập và thi kết thúc học kỳ;
  •     03 tuần nghỉ Tết
Nội dung học tập cụ thể như trong Kế hoạch học tập kèm theo.

4. Các nội dung công việc cần chú ý:
Để chuẩn bị triển khai tốt kế hoạch học tập học kỳ IV yêu cầu các Ông (bà) Trưởng khoa, Tổ trưởng Tổ môn phân công giáo viên giảng dạy, điền tên giáo viên vào bản kế hoạch dự kiến và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 24/12/2018; Các Khoa/Tổ môn hướng dẫn giáo viên:
- Nghiên cứu Đề cương chi tiết học phần được phân công giảng dạy;
- Soạn đề cương chi tiết bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy;
- Lập lịch giảng dạy, Trưởng Khoa, Tổ trưởng bộ môn thông qua, gửi về phòng Đào tạo (Đ/c: Hằng) trước ngày 31/12/2018.
- Chuẩn bị giáo án giảng dạy, giáo án phải được Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn thông qua trước ngày lên lớp.
- Chuẩn bị sổ tay giáo viên... và các đồ dùng, phương tiện khác phục vụ cho việc giảng dạy.
- Đối với các môn thực hành, các Khoa, Bộ môn chủ động lên kế hoạch dự trù vật tư, thiết bị, gửi về phòng Tổ chức-Hành chính và phòng Đào tạo trước ngày 31/12/2018. Nếu môn học thực hành ở ngoài nhà trường, các Khoa, Bộ môn liên hệ cơ sở thực hành, tiến hành ký kết hợp đồng đào tạo trước ngày đi thực hành tối thiểu 02 tuần.
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.

Nơi nhận:
  • Các đơn vị;
  • Lưu: VT, ĐT.
K/T. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Hoàng Văn Lợi
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển