Kế hoạch thi kết thúc học kỳ 2 và triển khai kế hoạch học kỳ 3 CĐ khóa 11

Ngày đăng: 05:15 - 23/05/2018
Lượt xem: 631

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH&XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      108     /KH–CĐCNHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018.

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ II

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC KỲ III

CHO CÁC LỚP LỚP CĐ KHOÁ 11

Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá CĐ khoá 11 và kế hoạch năm học 2017 –2018, trường triển khai kế hoạch thi kết thúc học kỳ II cho lớp CĐ khoá 11 như sau:

1. Kế hoạch thi kết thúc HK II lớp CĐ khóa 11 bắt đầu từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 22/6/2018. Lịch thi cụ thể như sau:

LỚP

 

TT

 

 

MÔN THI

 

SỐ TC

NGÀY THI

PHÒNG THI/SL

GHI

CHÚ

CĐ CƠ KHÍ1 K11

1

Chính trị

5

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Thi ghép P.105

(20 SV)

 

2

Tiếng Anh 2

2

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Thủy lực ĐC

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Cơ lý thuyết

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Autocad

3

13h30 Thứ 3

19/6/2018

P.308

(20 SV)

Thi thực hành

6

Sức bền vật liệu

3

13h30 Thứ 6

22/6/2018

P.105

(20 SV)

 

CĐ ĐIỆN TỬ 1 K11

1

Quản lý doanh nghiệp

2

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Nhóm 1:P.109

(từ số 1-50)

Nhóm 2: thi ghép tại P.105

(từ số 51-65)

 

2

Tiếng Anh 1

4

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Khí cụ điện

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Lý thuyết mạch điện

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

CĐ ĐIỆN TỬ 1 K11

5

Kỹ thuật cảm biến

3

13h30 Thứ 2

18/6/2018

Nhóm 1:P.109

(từ số 1-50)

Nhóm 2: thi ghép tại P.107

(từ số 51-65)

 

6

Đo lường điện

2

13h30 Thứ 4

20/6/2018

 

7

Tin ứng dụng

2

13h30 Thứ 6

22/6/2018

Nhóm 1: P.210

(từ số 1-22)

Nhóm 2: P.214

(từ số 23-44)

Nhóm 3: P.308

(từ số 45-65)

Thi TH

CĐ ĐK&TĐH K11

1

Chính trị

5

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Thi ghép P.215

(12 SV)

 

2

Tiếng Anh 2

2

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Kỹ thuật đo lường điện

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Điện tử cơ bản

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Kỹ thuật cảm biến

3

13h30 Thứ 3

19/6/2018

 

6

Máy điện-Khí cụ điện

4

13h30 Thứ 6

22/6/2018

 

CĐ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K11

1

Chính trị

5

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Thi ghép tại

P.215

(21 SV)

 

2

Tiếng Anh 2

2

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Đo lường điện

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Điện tử cơ bản

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

CĐ ĐCN-K11

5

Khí cụ điện

3

13h30 Thứ 3

19/6/2018

Thi ghép tại

P.215

(21 SV)

 

6

Máy điện

3

13h30 Thứ 6

22/6/2018

 

CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1 K11

1

Tin học văn phòng

3

8h00 Thứ 3

05/6/2018

Nhóm 1: P.210

(từ số 1-21)

Nhóm 2: Thi ghép tại P.308

(từ số 22-31)

Thi TH

2

Lập trình cơ bản

3

8h00 Thứ 6

08/6/2018

3

Tiếng Anh 1

4

13h30 Thứ 3

12/6/2018

P.107

(31 SV)

 

4

Giáo dục pháp luật

2

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Cấu trúc DL&GT

3

13h30 Thứ 2

18/6/2018

Thi ghép P.107

(31 SV)

 

6

Cấu trúc máy tính

3

13h30 Thứ 4

20/6/2018

 

CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 K11

1

Tin học văn phòng

3

8h00 Thứ 3

05/6/2018

Nhóm 1: P.214

(từ số 1-20)

Nhóm 2: Thi ghép tại P.308

(từ số 21-30)

Thi TH

2

Lập trình cơ bản

3

8h00 Thứ 6

08/6/2018

3

Tiếng Anh 1

4

8h00 Thứ 3

12/6/2018

P.107

(30 SV)

 

4

Giáo dục pháp luật

2

8h00 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Cấu trúc DL&GT

3

8h00 Thứ 3

19/6/2018

 

6

Cấu trúc máy tính

3

8h00 Thứ 6

22/6/2018

 

CĐ KẾ TOÁN K11

1

Lý thuyết TCTT

3

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Thi ghép tại

P.106

(18 SV)

 

2

Tiếng Anh 2

2

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Kinh tế vi mô

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Lý thuyết thống kê

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Thuế

2

13h30 Thứ 2

18/6/2018

 

6

Tin học

3

13h30 Thứ 4

20/6/2018

Thi ghép tại

P.308

(18 SV)

Thi thực hành

7

Kế toán DN1

4

13h30 Thứ 6

22/6/2018

Thi ghép tại

P.106

(18 SV)

 

CĐ QUẢN TRỊ KINH DOANH K11

1

QTKD & tác nghiệp

3

13h30 Thứ 3

05/6/2018

Thi ghép tại

P.106

(7 SV)

 

2

Tiếng Anh 2

2

13h30 Thứ 6

08/6/2018

 

3

Kinh tế vi mô

3

13h30 Thứ 3

12/6/2018

 

4

Lý thuyết thống kê

3

13h30 Thứ 6

15/6/2018

 

5

Kỹ năng giao tiếp trong KD

2

13h30 Thứ 2

18/6/2018

 

6

Tin học

3

13h30 Thứ 4

20/6/2018

Thi ghép tại

P.308

(7 SV)

Thi thực hành

7

Quản trị học

3

13h30 Thứ 6

22/6/2018

Thi ghép tại

P.106

(7 SV)

 

Lưu ý:

                                    - Đối với các học phần: GDTC 1, GDTC 2,  Bộ môn Cơ bản rà soát tiến độ giảng dạy tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần; tổng hợp kết quả gửi về Phòng Đào tạo theo đúng qui chế và các qui định hiện hành.

            2. Các công việc cần chuẩn bị cho kỳ thi:

            2.1. Đối với Khoa/Bộ môn:

- Hướng dẫn giáo viên rà soát lại lịch giảng dạy, tiến độ thực hiện sao cho giờ giảng của các môn học phải hoàn thành trước ngày thi.

- Hướng dẫn cho các giáo viên, phổ biến cho sinh viên kế hoạch ôn tập và thi, hướng dẫn nội dung ôn tập, tổ chức phụ đạo cho tất cả các học phần, thời gian ôn tập đối với mỗi học phần là 3 tiết (các khoa lập kế hoạch dạy phụ đạo gửi về Phòng Đào tạo 03 ngày trước khi thực hiện nếu có).

- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do; Gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi về Bộ phận Khảo thí, Phòng Tài chính – Kế toán trước khi thi môn đầu tiên 3 ngày;

- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Bộ phận Khảo thí đúng thời gian quy định.

- Sau khi kết thúc kỳ thi lần 1, Khoa/Tổ môn hướng dẫn sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện, sinh viên phải thi lại hoàn thành các điều kiện để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần 2 dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018.

                                    2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:

- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.

- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi báo cáo về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.

2.3. Đối với HSSV:

- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập do Nhà trường tổ chức;

- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi;

            3. Kế hoạch học kỳ III cho các lớp CĐ khoá 11:

Học kỳ III các lớp CĐ khoá 11 bắt đầu từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 04/01/2019, tổng số 22 tuần; Trong đó:

·              18-19 tuần học lý thuyết + thực hành;

·              03-04 tuần ôn tập và thi kết thúc học kỳ;

Nội dung học tập cụ thể như trong Kế hoạch học tập kèm theo.

            4. Các nội dung công việc cần chú ý:

Để chuẩn bị triển khai tốt kế hoạch học tập học kỳ V yêu cầu các Ông (bà) Trưởng khoa, Tổ trưởng Tổ môn phân công giáo viên giảng dạy, điền tên giáo viên vào bản kế hoạch dự kiến và gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 04/6/2018; Các Khoa/Tổ môn hướng dẫn giáo viên:

- Nghiên cứu Đề cương chi tiết học phần được phân công giảng dạy;

- Soạn đề cương chi tiết bài giảng và chuẩn bị tài liệu giảng dạy;

- Lập lịch giảng dạy, Trưởng Khoa, Tổ trưởng bộ môn thông qua, gửi về phòng Đào tạo (Đ/c: Hằng) trước ngày 15/6/2018.

- Chuẩn bị giáo án giảng dạy, giáo án phải được Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn thông qua trước ngày lên lớp.

- Chuẩn bị sổ tay giáo viên... và các đồ dùng, phương tiện khác phục vụ cho việc giảng dạy.

Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.

Nơi nhận:

-          Các đơn vị;

-         Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Đào Công Hải

 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển