Kế hoạch thi kết thúc giai đoạn 1 - Học kỳ 3 cho các lớp CĐ khối kinh tế khóa 11

Ngày đăng: 08:33 - 11/10/2018
Lượt xem: 264
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH&XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
-----------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Số:      227     /KH–CĐCNHN
Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018.

KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 - HỌC KỲ III
CHO CÁC LỚP CĐ KHỐI KINH TẾ KHOÁ 11

 
Căn cứ kế hoạch Đào tạo toàn khoá CĐ khoá 11 và kế hoạch năm học 2018 –2019, trường triển khai kế hoạch thi kết thúc Giai đoạn 1 - học kỳ III cho lớp CĐ khối Kinh tế khoá 11 như sau:

1. Kế hoạch thi kết thúc Giai đoạn 1 - HK III lớp CĐ khối Kinh tế K11 bắt đầu từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018. Lịch thi cụ thể như sau:

LỚP  
TT
 
 
MÔN THI
 
SỐ TC NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐ KẾ TOÁN K11 1 Kế toán thuế 3 13h30 Thứ 5
25/10/2018
Thi ghép tại
P.211A
(18 SV)
 
2 Kế toán HCSN 3 13h30 Thứ 2
29/10/2018
 
3 Kế toán quản trị 3 13h30 Thứ 4
31/10/2018
 
4 Kế toán DN 2 4 13h30 Thứ 6
02/11/2018
 
CĐ QTKD K11 1 Quản trị chiến lược KD 3 13h30 Thứ 5
25/10/2018
Thi ghép tại
P.211A
(6 SV)
 
2 Kinh tế phát triển 2 13h30 Thứ 2
29/10/2018
 
3 Kinh tế vỹ mô 2 13h30 Thứ 4
31/10/2018
 
4 Thống kê DN 3 13h30 Thứ 6
02/11/2018
 

2. Các công việc cần chuẩn bị cho kỳ thi:
2.1. Đối với Bộ môn Kinh tế:
- Hướng dẫn giáo viên rà soát lại lịch giảng dạy, tiến độ thực hiện sao cho giờ giảng của các môn học phải hoàn thành trước ngày thi.
- Hướng dẫn cho các giáo viên, phổ biến cho sinh viên kế hoạch ôn tập và thi, hướng dẫn nội dung ôn tập, tổ chức phụ đạo cho tất cả các học phần, thời gian ôn tập đối với mỗi học phần là 3 tiết (kế hoạch dạy phụ đạo gửi về Phòng Đào tạo 03 ngày trước khi thực hiện nếu có).
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do; Gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi về Bộ phận Khảo thí & KĐCL, Phòng Tài chính – Kế toán trước khi thi môn đầu tiên 3 ngày;
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Bộ phận Khảo thí & KĐCL đúng thời gian quy định.
- Sau khi kết thúc kỳ thi lần 1, Bộ môn hướng dẫn sinh viên có nguyện vọng thi cải thiện, sinh viên phải thi lại hoàn thành các điều kiện để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần 2 dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 25/01/2019.
- Phân công giáo viên giảng dạy các môn học tiếp theo đối với từng chuyên ngành. Các GV được phân công giảng dạy lập lịch giảng dạy nộp về phòng Đào tạo trước ngày 01/11/2018

2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi báo cáo về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.

2.3. Đối với sinh viên:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập do Nhà trường tổ chức;
- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi;
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa, Tổ trưởng bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, sinh viên trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.


Nơi nhận:
  • Các đơn vị liên quan;
  • Lưu: VT, ĐT.

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Hoàng Văn Lợi
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển