KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHO LỚP CĐ ĐT1 VÀ ĐTTT – K10

Ngày đăng: 12:40 - 25/09/2018
Lượt xem: 201
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 211 /KH-CĐCNHN
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018.
 
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
CHO LỚP CĐ ĐT1 VÀ ĐTTT – K10
Căn cứ kế hoạch học Chuẩn đầu ra Tin học 2018 đợt 1;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường triển khai kế hoạch thi kết thúc Chuẩn đầu ra Tin học cho lớp CĐ ĐT1 và lớp ĐTTT khoá 10 như sau:
I. Kế hoạch thi kết thúc Chuẩn đầu ra Tin học vào ngày 29/9/2018. Lịch thi cụ thể như sau:
LỚP  
TT
 
 
MÔN THI
 
THỜI GIAN THI NGÀY THI PHÒNG THI/SL GHI
CHÚ
CĐR ST1 + ST2 - K10 1 Soạn thảo văn bản 40p Nhóm 1+2: 8h00-10h00 Thứ 7 29/9/2018
 
Nhóm 3+4 13h30-15h30 Thứ 7
29/9/2018
Nhóm 1: P.214
Nhóm 2: P.212 Nhóm 3: P.214
Nhóm 4: P.212
Thi thực hành
2 Bảng tính điện tử 40p
3 Trình diễn trên máy tính 20p
4 Mạng máy tính 20p Thi trắc nghiệm
 
 
            II. Các công việc cần chuẩn bị cho kỳ thi:
            2.1. Đối với các Khoa:
- Hướng dẫn giáo viên rà soát lại lịch giảng dạy, tiến độ thực hiện sao cho giờ giảng của các môn học phải hoàn thành trước ngày thi.
- Hướng dẫn cho các giáo viên, phổ biến cho sinh viên kế hoạch ôn tập và thi, hướng dẫn nội dung ôn tập, tổ chức phụ đạo cho tất cả các học phần.
- Công bố công khai danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện dự thi, nêu rõ lý do; Phổ biến qui định, kế hoạch dạy bù cho đối tượng sinh viên phải học bù thi
lại lần 2;
- Gửi danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi (ghi rõ số tiết nghỉ, số tiết phải học bù, số tiền lệ phí học bù, lệ phí thi lại) về Bộ phận Khảo thí & Kiểm định chất lượng, phòng Đào tạo, phòng Tài chính – Kế toán trước khi thi 3 ngày;
- Chuẩn bị đề thi, biên bản coi chấm thi gửi về Bộ phận Khảo thí & Kiểm định chất lượng đúng thời gian quy định.
- Sau khi kết thúc kỳ thi lần 1, các Khoa/Tổ môn hướng dẫn sinh viên phải học bù, thi lại hoàn thành các điều kiện để chuẩn bị tốt cho kỳ thi lần 2 dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018.
2.2. Đối với Cán bộ, Giáo viên thực hiện nhiệm vụ coi, chấm thi:
- Cán bộ, Giáo viên được phân công nhiệm vụ coi thi phải đến phòng thi trước 10 phút để làm công tác chuẩn bị, gọi thí sinh vào phòng thi, thực hiện đúng qui chế khi coi thi.
- Các giáo viên bộ môn được phân công, thực hiện chấm thi, tổng hợp kết quả thi và gửi báo cáo về Khoa và phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau khi thi xong với từng môn.
2.3. Đối với HSSV:
- Tham gia đầy đủ các buổi ôn tập do Nhà trường tổ chức;
- Đến dự thi theo đúng thời gian qui định và bắt buộc phải mang theo Thẻ sinh viên khi đến dự thi;
- Đối với những sinh viên không đủ điều kiện dự thi lần 1 phải nộp lệ phí học bù, lệ phí thi lại về Phòng Tài chính kế toán trước ngày 27/9/2018, tham gia học bù và thi lại theo đúng kế hoạch của Nhà trường (học sinh xem lịch học bù tại bảng tin của Khoa phụ trách học phần).
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Tổ trưởng Bộ môn nghiên cứu, tổ chức triển khai tới toàn thế cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn vị mình để mọi người nắm vững, thực hiện đúng chức năng – nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng.
                Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.
 
Nơi nhận:
  • Các đơn vị;
  • Lưu: VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
TS. Hoàng Văn Lợi
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển