Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018

Ngày đăng: 11:20 - 15/03/2018
Lượt xem: 3.040
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
------------------------------
Số:        /KH- CĐCNHN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***-----------
 
                                                                                             Hà Nội, ngày    tháng 02 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Nghiên cứu khoa học năm 2018
–––––––––––
            Căn cứ thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
            Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-CĐCNHN, ngày 26/12/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc quy định nội bộ chế độ làm việc của giáo viên.
         Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học (sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học), như sau:
         1. Mục đích của sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học:
        a. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường:
b. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên và cán bộ, công nhân viên;
c. Tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên (HSSV) có cơ hội tiếp cận và tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn nhà trường;
d. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị thực hành, thực tập cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
e. Góp phần xây dựng, bổ sung và phát triển tài liệu học tập, thực hành, thí nghiệm phục vụ công tác giảng dạy và học tập của HSSV.
       2. Nội dung sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học
 2.1. Chỉnh lý, biên soạn mới, xây dựng mục tiêu chương trình, giáo trình, đề cương môn học phù hợp với sự phát triển của kiến thức khoa học mới
 •  Chỉnh lý chương trình môn học, đề cương chi tiết học phần
 •  Biên soạn mới mục tiêu, chương trình môn học (đề cương chi tiết học phần).
 •  Biên soạn đề cương bài giảng.
 •  Biên soạn, biên dịch giáo trình.
 •  Chỉnh lý mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo của ngành.
 •  Các dự án mở ngành, xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành học mới.
2.2. Thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị, nhà xưởng phục vụ đào tạo và sản xuất.
 • Thiết kế, chế tạo thiết bị, mô hình học cụ, dụng cụ phục vụ công tác, giảng dạy, đã được nhà trường nghiệm thu.
 • Thiết kế xây dựng nhà xưởng, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm mới.
 • Cải tiến thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, thực tập sản xuất; cải tiến phương án thiết kế hoặc kết cấu các công trình xây dựng…
2.3. Nghiệp vụ công tác.
 • Đề xuất các hoạt động mới, các thủ tục quy trình mới.
 • Cải tiến các thủ tục quy trình nhằm sử dụng hợp lý sức lao động, công cụ lao động, nguyên liệu, năng lượng, tiền vốn…
 • Xây dựng các quy chế, quy định…của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo.
- Cải tiến/chỉnh sửa các văn bản (quy chế, quy định...) cho phù hợp với điều kiện mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo (….)
- Viết bài đăng trên các xuất bản phẩm, tạp chí, tờ tin, báo giấy báo điện tử ..., của bộ, ngành trong nước và quốc tế; viết bài đăng trên webiste của trường.
3. Tiêu chí để xét sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học
3.1. Tính mới: phải là công việc mới, được thực hiện lần đầu tiên ở đơn vị, nhà trường. Nếu đã có đơn vị, cá nhân đăng ký từ năm trước và sáng kiến đó đã được phổ biến trong toàn trường thì cá nhân, đơn vị đề xuất những năm sau sẽ không được xem là sáng kiến.
3.2. Tính hiệu quả: Mang lại hiệu quả cao trong hoạt động quản lý, đào tạo.
3.3. Tính sáng tạo: Sáng tạo trong thiết kế, tổ chức thực hiện (thể hiện qua sự thành công của công trình nghiên cứu, hay tổ chức thực hiện).
3.4. Thuyết minh:
- Nêu rõ tên tác giả của sáng kiến, cải tiến (là người chủ trì), và người hỗ trợ. Yêu cầu các đơn vị gửi bản tổng hợp phải có tên tác giả, không chấp nhận trường hợp ghi chung cả khoa hay tổ.
- Tên sáng kiến: phải ghi rõ là sáng kiến (xây dựng mới), hay cải tiến. Tên sáng kiến phải thể hiện được nội dung cơ bản, bản chất của sự việc; đối với chương trình, giáo trình phải ghi rõ áp dụng cho hệ đào tạo nào.
- Phân tích làm nổi bật tính sáng tạo của sáng kiến; các mô hình phải có tính sáng tạo, không xét những trường hợp mua thiết bị về lắp đặt theo sơ đồ có sẵn.
- Phân tích, đánh giá hiệu quả của sáng kiến, giá trị làm lợi của sáng kiến.       
- Khi tổng hợp sáng kiến cần phải điều tra xác minh, bản tổng hợp sáng kiến cải tiến cần phải chuẩn xác về câu chữ, nội dung để trình hội đồng xét duyệt.
- Đối với các loại sáng kiến như tổ chức các cuộc thi, hội thảo: phải tổ chức thường niên; để chứng minh được tính hiệu quả cần phải thể hiện qua ít nhất hai lần tổ chức liên tiếp.
 
 
 
4. Phân loại sáng sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học
Nhóm I: Chỉnh lý, biên soạn, xây dựng mục tiêu chương trình, ngành học, môn học, học phần (có bản xác nhận của Phòng Đào tạo, tài liệu minh chứng về sáng cải tiến; Lý do chỉnh lý chương trình môn học, đề cương chi tiết học phần, đề cương bài giảng).
a. Biên soạn mới mục tiêu chương trình môn học, ngành học.
b. Chỉnh lý mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo của ngành.
c. Các dự án mở ngành, xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành học mới đã được phê duyệt.
   Nhóm II: Thiết kế, chế tạo mô hình, thiết bị phục vụ đào tạo và sản xuất (Nộp kèm xác nhận của Hội đồng nghiệm thu nhà trường).
a. Thiết kế, chế tạo thiết bị, mô hình học cụ, dụng cụ phục vụ công tác, giảng dạy, học tập của HSSV.
b. Thiết kế xây dựng nhà xưởng, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm mới.
c. Cải tiến thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, học tập, thực tập sản xuất; cải tiến phương án thiết kế hoặc kết cấu các công trình xây dựng…
Nhóm III: Cải tiến, đổi mới nghiệp vụ công tác
b. Thiết kế mới, cải tiến mẫu biểu, sổ sách; cải tiến các thủ tục quy trình nhằm sử dụng hợp lý sức lao động, công cụ lao động, nguyên liệu, năng lượng, tiền vốn…
b. Đề xuất các hoạt động mới, các thủ tục quy trình mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo.
b. Nghiên cứu ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công tác.
Nhóm IV: Các hoạt động khoa học chuyên ngành: Tham gia đề tài NCKH từ cấp trường trở lên, biên soạn, biên dịch giáo trình đã nghiệm thu đạt kết quả từ mức đạt trở lên; Hướng dẫn sinh viên NCKH, tham gia các cuộc thi do thành phố, Bộ, ngành tổ chức; Tác giả, đồng tác giả các bài báo khoa học đã đăng trên các tạp chí khoa học; Tham gia các hoạt động KHCN khác ngoài trường (có hồ sơ minh chứng).
Nhóm V: Xây dựng quy định, quy chế, đề án và giải pháp quản lý:
 1. Xây dựng quy chế, quy định để quản lý các hoạt động của nhà trường đã được áp dụng.
 2. Cải tiến/điều chỉnh các quy chế, quy định của nhà trường... cho phù hợp với điều kiện mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và đào tạo.
 3. Xây dựng các đề án, giải pháp đem lại hiệu quả.
Nhóm VI: Các sáng kiến cải tiến khác không thuộc 5 nhóm trên.
 
 
 
 
 
5. Kế hoạch thực hiện.
- Các đơn vị triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học và tổ chức cho các nhóm, cá nhân trong đơn vị đăng ký sáng cải tiến, đề tài khoa học với đơn vị xong trước 16/3/2018.
- Sáng cải tiến và công trình khoa học được ghi theo phiếu đăng ký đề tài (mẫu 01) và được tổng hợp vào bảng tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa học (mẫu 02). Nộp về thường trực Hội đồng khoa học (Phòng Đào tạo – Đ/c Việt) trước ngày 20/03/2018 để hội đồng xem xét quyết định thực hiện.
- Từ 21/03 đến 30/03/2018: Hội đồng khoa học họp xét các đề tài, quyết định giao đề tài nghiên cứu khoa học.
- Sau khi có quyết định giao đề tài NCKH, các tác giả, nhóm tác giả tập trung triển khai thực hiện xong trước 30/9/2018
- Từ ngày 15/06/2018 các đơn vị tổ chức đánh giá những sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và tổng hợp thành các tài liệu, nộp về thường trực Hội đồng khoa học.
+ Biên bản họp xét sáng cải tiến của đơn vị (mẫu 3).
+ Bản Thuyết minh sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học (mẫu 4) (gồm cả bản in và file dữ liệu) nộp về phòng Đào tạo nhà trường để hội đồng khoa học nhà trường tổ chức chấm và đánh giá.
* Đối với những công trình khoa học đã đăng ký năm 2018 nhưng chưa hoàn thành thì các Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục làm và được nghiệm thu vào năm sau.
          - Từ 20/06 đến 30/6/2018 Hội khoa học Đào tạo họp xét duyệt kết quả sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học (đợt 1).
       Nhận được kế hoạch này yêu cầu các Ông (bà) Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện để các công trình khoa học năm 2018 đạt hiệu quả - chất lượng.
 
Nơi nhận:
 • Các phòng, khoa, tổ;
 • Lưu: TCHC, ĐT.
             HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
              TS. Đào Công Hải

(Mẫu 01)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, NCKH
 
 1.    Cơ quan chủ trì : Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội                             
        Địa chỉ: Km 12, đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
        Điện thoại :  
2.      Tên đề tài: “……………………………………………………………………………………………………………”
3.     Mã số đề tài:  
4.     Chủ nhiệm đề tài: ……………………
        Học vị: ………………………………………
        Chức vụ: ………………………………….  
        ĐTDĐ: ……………………………………   
        Email: ………………………………………… 
5. Những người tham gia (không quá 5 người)
        - …………………………………………
        - …………………………………………
        - …………………………………………
        - …………………………………………
 
6.     Tóm tắt nội dung – ý nghĩa của đề tài: 
        - …………………………………………………………………………………………..
        - …………………………………………………………………………………………..
        - …………………………………………………………………………………………..
        - …………………………………………………………………………………………..
 
7.    Thời gian thực hiện:    … tháng
       Thời gian bắt đầu: ………     
       Thời gian kết thúc………    
8. Tổng kinh phí thực hiện : ……… VNĐ
    Trong đó từ NS trường:……………triệu đồng
    Nguồn vốn tự có: ………………triệu đồng
9.   Loại hình nghiên cứu
    N/C        N/C           Triển khai
Cơ bản   ứng dụng     thực nghiệm
                                   
10.   Lĩnh vực khoa học
Tự nhiên Kỹ thuật  Nông nghiệp Y học    Xã hội
               công nghệ                                  nhân văn
                       
     
       
Ngày........tháng.......năm  20......                            Ngày ........ tháng ........ năm 20.....
           Chủ nhiệm đề tài                                                          Hiệu trưởng
                    (Ký tên)                                                              (Ký tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
Ghi chú: Mã đề tài: Viết tắt tên Ngành liên quan đến đề tài, NC/CT/ĐC, số thứ tự đề tài/2018),
VD: CKCT01/2018; CNTTĐC01/2018 (NC= nghiên cứu mới; CT = Cải tiến; ĐC =  điểu chỉnh)

(Mẫu 02)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Phòng/Khoa/ Tổ …………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018
Đơn vị: ......................................................
 
TT Tên sáng cải tiến, nghiên cứu khoa học Tốm tắt nội dung – ý nghĩa của đề tài Thời gian thực hiện Nhóm SCT Chủ nhiệm đề tài Người tham gia Ghi chú
1              
2              
3              
               
 
Trưởng đơn vị
 
 
 
 
 
 
……………………………….
Ngày……. Tháng ……. năm ………..
Người lập
 
 
 
 
 
…………………………………
 
 
 
Ghi chú: Các đơn vị nộp bảng tổng hợp này kèm theo phiếu đăng ký đề tài về phòng Đào tạo trước ngày 25/03/2018

(Mẫu 3)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc

 
 
 

BIÊN BẢN

HỌP XÉT CHỌN SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  NĂM HỌC 2018 – 2019

 
ĐƠN VỊ: …………………………………………….
 
Thời gian: ………h……thứ…....... , ngày …... tháng ……... năm 201….
Địa điểm: .. …………………………………………………………………..
Thành phần: Tập thể cán bộ - viên chức ……...(tên đơn vị)….., gồm …..người.
                      Có mặt:……………………….…..; vắng:………….…………..
                      Lý do vắng mặt:………………………………………………....
Chủ toạ:………………………………………………………………………...
Thư ký:………………………………………………………………................
Nội dung: Xét sáng kiến cải tiến năm học 20… – 20….. của đơn vị.
Tên sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học:…………
Những yêu cầu đạt được: ……………
Những yêu cầu chưa đạt được ……… nguyên nhân  …..
Đề nghị Hội đồng Khoa học nhà trường tiến hành nghiệm thu hoặc không nghiệm thu.

Cuộc họp kết thúc vào hồi …….….h ………cùng ngày.

Hà Nội, ngày ………. tháng ………. năm 201…

Thư ký Chủ toạ
 
(Ký tên và ghi rõ họ tên)
 
                (Ký tên và ghi rõ họ tên)
 
 

(mẫu 4)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày ...... tháng ......năm 201…

 
THUYẾT MINH SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐƠN VỊ:.......................................
 
1. Tên sáng kiến cải tiến :......................................................................................
2. Những người thực hiện chính (Họ và tên, số điện thoại)………………………
3. Những người hỗ trợ (Họ và tên)………………………………………….…....
4. Nội dung của sáng kiến cải tiến:……………………………………………….
5. Bản vẽ thiết kế, sơ đồ nguyên lý của sáng kiến cải tiến (nếu là mô hình, học cụ thì cần có ảnh đính kèm).
6. Phân loại nhóm sáng kiến cải tiến:…………………………………………..
7. Tính sư phạm, khoa học, mới, sáng tạo của sáng kiến:……………………....
8. Phạm vi ứng dụng của sáng kiến cải tiến:…………………………………....
9. Thời gian ứng dụng sáng kiến cải tiến:………………………………………
10. Nơi ứng dụng sáng kiến cải tiến:…………………………….………………
11. Hiệu quả của sáng kiến cải tiến:……………………………………………
12. Kết luận và đề xuất:……………………………………………………….....
Xác nhận của trưởng đơn vị                    
                          Người lập
 
 
 
        (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
            (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển