Kế hoạch học kỳ phụ của CĐ khóa 10, 11 năm học 2017-2018

Ngày đăng: 05:13 - 23/05/2018
Lượt xem: 357

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

------ @  &  ? -------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------d µ c  ---------

Số:          /KH – CĐCNHN

 

Hà Nội, ngày       tháng        năm 2018

 

KẾ HOẠCH HỌC LẠI VÀ HỌC CẢI THIỆN TRONG HỌC KỲ PHỤ

CAO ĐẲNG KHOÁ 10 + 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Căn cứ vào kết quả học tập và kết quả họp xét điều kiện học tiếp, cảnh báo kết quả học tập lần 1 học kỳ 1 năm học 2017-2018 của các lớp cao đẳng khóa 11; học kỳ 1+2+3 năm học 2017-2018 của các lớp cao đẳng khóa 10.

Căn cứ vào tiến độ và kế hoạch học tập toàn khóa cao đẳng khóa 10+11; nhà trường ban hành kế hoạch học kỳ phụ để triển khai học lại, học cải thiện các học phần trong học kỳ 1 của các lớp cao đẳng khóa 11; học kỳ 1+2+3 của các lớp cao đẳng khóa 10 như sau:

1.        Đối tượng tham gia học trong học kỳ phụ:

-         Các sinh viên bị điểm F (hoặc chưa học) các học phần trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 CĐ K11;  học kỳ 1+2+3 sinh viên CĐ K10 (danh sách kèm theo) bắt buộc phải học trong học kỳ phụ.

-         Các sinh viên đạt điểm B, C, D các học phần mà nhà trường tổ chức lớp học kỳ phụ có nhu cầu học cải thiện để nâng cao kết quả học tập (Lưu ý: Các sinh viên có điểm học phần đạt điểm D cần đăng ký học cải thiện).

2.        Kế hoạch học kỳ phụ năm học 2017-2018:

Học kỳ phụ năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 18/6/2018, tổng cộng 06 tuần học, trong đó:

·          04 tuần học lý thuyết, thực hành (từ 18/6 ~ 13/7/2018);

·          01- 02 tuần thi kết thúc học kỳ (từ 16/7 ~ 27/7/2018).

Tiến độ và thời khóa biểu học tập cụ thể trong bảng kèm theo.

3.        Các nội dung công việc cần chú ý:

3.1.           Đối với khoa, tổ môn và GVCN:

-         Khoa, tổ môn rà soát số lượng SV trong diện học lại thuộc đơn vị mình để triển khai kế hoạch học kỳ phụ này đến toàn thể SV biết và thực hiện.

-         GVCN tổ chức họp lớp triển khai kế hoạch học kỳ phụ, tư vấn hướng dẫn cho SV đăng ký học (đối tượng phải học lại, học bù, học cải thiện điểm) để SV tham gia học.

3.2.           Đối với sinh viên:

-         Sinh viên có kết quả học phần đạt điểm B, C, D nếu có nguyện vọng học cải thiện kết quả học tập thì viết đơn xin học cải thiện trong học kỳ phụ (theo mẫu) gửi về Khoa chủ quản trước ngày 08/06/2018.

-         Sinh viên phải học lại, học cải thiện tham gia học học kỳ phụ phải nộp học phí học kỳ phụ về phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 08/06/2018.

·          Sau ngày 08/06/2018, căn cứ vào số lượng sinh viên nộp học phí học lại, học cải thiện điểm tại Phòng Tài chính – Kế toán, các khoa, tổ môn phối hợp cùng Phòng Đào tạo bố trí tiến độ học tập học kỳ phụ cho hợp lý;

Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn triển khai tới từng giáo viên trong đơn vị để mọi người nắm vững, thực hiện tốt.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo để giải quyết.

Nơi nhận:

-          Các Phòng, Khoa, Tổ;

-          Bảng tin;

-          Lưu: VT, ĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

TS. Đào Công Hải

 


(MẪU ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN)

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA ………………..

------ @  &  ? -------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------d µ c  ---------

 

ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN TRONG HỌC KỲ PHỤ

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Kính gửi :      Khoa ………………………………………………

                        Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.

 

Tên em là : ……………………………………    Sinh ngày ..…. / ….. /………

Là sinh viên lớp : …………………………….     Khóa: ………………………

Em làm đơn này xin được tham dự lớp học cải thiện trong học kỳ phụ năm học 2017-2018 các học phần sau:

1.      …………………………………………………………………….............

2.      …………………………………………………………………….............

3.      …………………………………………………………………….............

4.      …………………………………………………………………….............

5.      …………………………………………………………………….............

6.      …………………………………………………………………….............

Em xin hứa tham gia dự học và thi đầy đủ, tuân thủ mọi nội quy, quy định của nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn.

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2018

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển