KẾ HOẠCH HỌC CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHO CÁC LỚP BM KINH TẾ CAO ĐẲNG KHOÁ 10 NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày đăng: 09:42 - 26/10/2018
Lượt xem: 207

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

------     -------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------  ---------

 1. Số:     238 /KH–CĐCNHN
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018


KẾ HOẠCH HỌC CHUẨN ĐẦU RA

TIN HỌC CHO CÁC LỚP BM KINH TẾ

CAO ĐẲNG KHOÁ 10 NĂM HỌC 2017 – 2018


Căn cứ quyết định số 294/QĐ-CĐCNHN ngày 15/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc ban hành Quy định Chuẩn đàu ra Tiếng Anh, Tin học cho học sinh-sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.

Căn cứ quyết định số 255/QĐ-CĐCNHN ngày 09/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc ban hành Kinh phí đào tạo các lớp ngắn hạn.

Căn cứ vào tiến độ và kế hoạch học tập toàn khóa cao đẳng khóa 10; nhà trường ban hành kế hoạch học giai đoạn 2 các lớp Chuẩn đầu ra Tin học cho các lớp Kinh tế K10 như sau:

 1. Đối tượng tham gia học giai đoạn 2:

 • Chuẩn đầu ra Tin học: Tất cả sinh viên của các lớp: CĐ KT-K10 (11 SV); CĐ QTKD-K10 (14 SV).

 • Đối với các sinh viên đã có chứng chỉ Tin học theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trong Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 (đối với các sinh viên các hệ, ngành không thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin); trình bản chính và nộp bản sao trước ngày 02/11/2018 tại phòng Đào tạo sẽ được miễn khóa học này.

 1. Kế hoạch học Chuẩn đầu ra Tin học năm học 2017-2018:

Lớp học Chuẩn đầu ra Tin học năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 03/11/2018 đến hết ngày 16/01/2019, tổng cộng 12 tuần, trong đó:

 • 11 tuần học lý thuyết + thực hành.

 • 01 tuần ôn tập và thi.

Tiến độ và thời khóa biểu học tập cụ thể trong bảng kèm theo.

 1. Các nội dung công việc cần chú ý:

 • Các Khoa, Tổ môn đôn đốc sinh viên nộp tiền học phí về phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 01/11/2018 và báo cáo số lượng sinh viên học các lớp Chuẩn đầu ra về Phòng Đào tạo trước ngày 02/11/2018;

 • Học phí lớp Chuẩn đầu ra Tin học là 1.200.000 đ/SV.

 • Sau ngày 02/11/2018, căn cứ vào số lượng sinh viên nộp học phí tại Phòng Tài chính – Kế toán, các khoa, tổ môn phối hợp cùng Phòng Đào tạo bố trí tiến độ học tập các lớp Chuẩn đầu ra cho hợp lý;

Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn triển khai tới từng giáo viên trong đơn vị để mọi người nắm vững, thực hiện tốt.

Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo (đc Hưng) trước ngày 02/11/2018 để giải quyết.


Nơi nhận:

 • Các Phòng, Khoa, Tổ;

 • Bảng tin;

 • Lưu: VT, ĐT.

 1. K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG(đã ký)


 
 
 1. TS. Hoàng Văn Lợi


Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển