KẾ HOẠCH HỌC CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH CHO CÁC LỚP CK, ĐTTT, CNTT VÀ KINH TẾ CAO ĐẲNG KHOÁ 10 NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày đăng: 08:53 - 20/08/2018
Lượt xem: 243
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
------ @  &  ? -------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ----------d µ c  ---------
Số:     172     /KH–CĐCNHN
 
 
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018
 
KẾ HOẠCH HỌC CHUẨN ĐẦU RA
TIẾNG ANH CHO CÁC LỚP CK, ĐTTT, CNTT VÀ KINH TẾ
CAO ĐẲNG KHOÁ 10 NĂM HỌC 2018 – 2019
 
Căn cứ quyết định số 294/QĐ-CĐCNHN ngày 15/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc ban hành Quy định Chuẩn đàu ra Tiếng Anh, Tin học cho học sinh-sinh viên tại trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.
Căn cứ quyết định số 255/QĐ-CĐCNHN ngày 09/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội về việc ban hành Kinh phí đào tạo các lớp ngắn hạn.
Căn cứ vào tiến độ và kế hoạch học tập toàn khóa cao đẳng khóa 10; nhà trường ban hành kế hoạch học giai đoạn 1 các lớp Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho các lớp Cơ khí, ĐTTT, Tin 1+2, Kế toán và QTKD K10 như sau:
 1. Đối tượng tham gia học giai đoạn 1:
 • Chuẩn đầu ra Tiếng Anh: Tất cả sinh viên của các lớp: CĐ CK-K10 (27 SV); CĐ ĐTTT-K10 (8SV); CĐ Tịn1-K10 (49 SV); CĐ Tin2-K10 (40 SV); CĐ KT-K10 (11 SV); CĐ QTKD-K10 (14 SV).
 • Đối với các sinh viên đã có bằng Tiếng Anh hoặc chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2 (A2 trong CEFR) theo thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trình bản chính và nộp bản sao trước ngày 27/8/2018 tại phòng Đào tạo sẽ được miễn khóa học này.
 1. Kế hoạch học Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm học 2018-2019:
Lớp học Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 09/11/2018, tổng cộng 11 tuần, trong đó:
 • 10 tuần học lý thuyết + thực hành.
 • 01 tuần ôn tập và thi.
Tiến độ và thời khóa biểu học tập cụ thể trong bảng kèm theo.
 1. Các nội dung công việc cần chú ý:
 • Các Khoa, Tổ môn đôn đốc sinh viên nộp tiền học phí về phòng Tài chính – Kế toán trước ngày 23/8/2018 và báo cáo số lượng sinh viên học các lớp Chuẩn đầu ra về Phòng Đào tạo trước ngày 24/8/2018;
 • Học phí lớp Chuẩn đầu ra Tiếng Anh là 2.000.000 đ/SV.
 • Sau ngày 24/8/2018, căn cứ vào số lượng sinh viên nộp học phí tại Phòng Tài chính – Kế toán, các khoa, tổ môn phối hợp cùng Phòng Đào tạo bố trí tiến độ học tập các lớp Chuẩn đầu ra cho hợp lý;
Nhận được kế hoạch này các Ông (Bà) Trưởng khoa, Tổ trưởng bộ môn triển khai tới từng giáo viên trong đơn vị để mọi người nắm vững, thực hiện tốt.
Nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi kịp thời với Phòng Đào tạo (đc Hưng) trước ngày 24/8/2018 để giải quyết.
Nơi nhận:
 • Các Phòng, Khoa, Tổ;
 • Bảng tin;
 • Lưu: VT, ĐT.

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
 

TS. Hoàng Văn Lợi

 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển