Kế hoạch học các môn CB cho K9+10 mà K11 không học

Ngày đăng: 10:18 - 16/04/2018
Lượt xem: 226

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Số:         /TB-CĐCNHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức học lại môn Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2,

Phương pháp tính, Tối ưu hóa, Vật lý 1, Hóa đại cương

cho các lớp CĐ K9+10 năm học 2017-2018

 

Căn cứ vào kế hoạch và chương trình đào tạo hệ CĐ các khoá 9, 10 và 11 năm học 2017-2018 của trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội;

Căn cứ vào đề nghị của Bộ môn Khoa học cơ bản, Trưởng phòng Đào tạo và tình hình thực tế của nhà trường;

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội thông báo tổ chức học lại một số môn cơ bản không còn được đào tạo trong chương trình K11 cho các sinh viên K9+10 như sau (theo biểu kèm theo):

Đối tượng học lại: các sinh viên CĐ K9+10 còn nợ môn (danh sách kèm theo) và những sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm.

Căn cứ vào kế hoạch nêu trên, các Khoa và Bộ môn đôn đốc các sinh viên K9+10 tiến hành đăng ký và đóng lệ phí học lại, hoàn thành trước ngày 13/4/2018.

Các giáo viên được phân công giảng dạy môn học chuẩn bị hồ sơ giảng dạy theo quy định, nộp lịch giảng dạy về phòng Đào tạo trước ngày 13/4/2018.

Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với phòng Đào Tạo để giải quyết.

 

Nơi nhận:

{C}-          Các phòng, khoa;

{C}-          Các GVCN;

{C}-          Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

  TS. Đào Công HảiLịch học, danh sách sinh viên phải học lại chi tiết xem tại đây

Các bài viết khác
Hotline: 0988866377