Kế hoạch hoạt động BCH công đoàn năm 2018

Ngày đăng: 03:29 - 15/03/2018
Lượt xem: 9.788
   
 
 
CÔNG ĐOÀN TCT CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
 CÔNG ĐOÀNTRƯỜNG CAO ĐẲNG
 CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 
SỐ:   01 /TB-CĐ CĐCNHN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 03  tháng 01  năm 2018
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
 
TT Số, ngày CV Tên-Nội dung Kế hoạch thực hiện
1 06/01-28/02/18 - Hướng dẫn hoạt động nữ công năm 2018. Trọng tâm 7 vấn đề sau:
1. Triển khai các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, Liên đoàn lao động,…
2. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012.
3. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
4. Lựa chọn các nội dung thiết thực để tổ chức các ngày kỷ niệm.
5. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Ban nữ công.
6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công
7. Tiếp tục triển khai hoạt động “tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2015-2020 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.
Năm 2018
2 02-20/3/18 - Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tổ chức công đoàn, chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023) và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 trong 2 đợt:
Đợt 1: Với chủ đề: Mừng đảng, mừng xuân, Kỷ niệm 88 năm thành lập ĐCSVN, ngày chiến thắng 30/4, 64 năm chiến thắng Điện Biên phủ…
Đợt 2: Tổ chức thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018.
- Tổ chức lễ miết tinh chào mừng 89 năm ngày Quốc tế phụ nữ.
2 đợt:
Từ 01/02 đến 30/7
Từ 01/8 đến 31/12
3 01/4-20/6/18 - Hướng dẫn khen thưởng năm 2018.
- Sưu tầm hiện vật và sáng tác ca khúc về công nhân, công đoàn
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền công đoàn năm 2018
- Về việc triển khai các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018. Nội dung:
- Căn cứ điều kiện của đơn vị, các Công đoàn triển khai tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2018 từ ngày 15/4/2018
- Lên kế hoạch nghỉ mát năm 2018 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
- Thống nhất kế hoạch tổ chức 1-6 và trung thu cho các cháu năm 2018.
Nộp hồ sơ trước ngày 20/6/18
Thông báo
 
Tổng hợp báo cáo kết quả về Công đoàn TCT trước ngày 01/6/2018
4 01/6- 30 /7/18 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018). Nội dung:
- Công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện mục tiêu các chương trình toàn khóa trong năm 2018.
- Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
Triển khai kế hoạch hội thao do Công đoàn Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam tổ chức vào tháng 7/2018
CĐ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện.
5 01/8-31/9/18 Tham gia các phong trào do Công đoàn Công thương tổ chức Theo kế hoạch tổ chức của Công đoàn Công thương.
6 03/9-24/11/2018 - Về việc công đoàn tham gia thực hiện Quy chế của Nhà trường.
- Tổ chức các hoạt đồng cahò mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Tổ chức phong trào thi đua “dạy tôt học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
 
7 01/12-30/12 Chamư lo tết cho người lao động  
 
Nơi nhận:
  • Chi bộ; (để báo cáo)
  • Hiệu trưởng; (để báo cáo)
  • UVBCH;
  • Ủy ban Kiểm tra CĐ;
  • Công đoàn bộ phận;
  • Lưu VPCĐ
                       
 
TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
Dương Thị Cường
 

Các bài viết khác
Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0988866377 Đăng ký xét tuyển