câu hỏi 2

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Năm 2017 đăng ký vào cao đẳng có mã ngành bằng chữ D. Năm nay đăng ký như thế nào?

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Câu hỏi 1

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Câu hỏi 3

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Hotline: 0988866377