câu hỏi 2

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Câu hỏi 1

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Câu hỏi 3

Năm nay thí sinh đăng ký xét tuyển vào cao đẳng


Ghi đầy đủ 8 chữ số của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử. Mã ngành: 52520201.

Hoặc ghi đầy đủ 8 chữ số và các ký tự của mã ngành đăng ký.

Ví dụ: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử (chất lượng cao). Mã ngành: 52520201CLC.

Tra cứu điểm thi học phần
Hotline: 0981 725 836 Đăng ký xét tuyển