Giới thiệu về phòng TC-HC

Ngày đăng: 10:10 - 16/03/2018
Lượt xem: 298
Phòng Tổ chức hành chính
        Địa chỉ: Phòng 103 – tầng 1 – trường CĐ Công Nghệ Hà Nội
 Điện thoại : 024 780 5041
 Fax: 024 780 5042
         Trưởng Phòng: Dương Thị Cương
 1. Chức năng
Giúp Hiệu Trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng – an ninh; công tác thi đua khen thưởng kỷ luật.

2. Nhiệm vụ
Chủ trì xây dựng để Hiệu trưởng trình Hội đồng quản trị quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội.
Tham mưu tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường đáp ứng nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường.
Soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản về: công tác tổ chức, tuyển dụng cán bộ; chức năng nhiệm vụ và phối hợp công tác giữa các đơn vị; công tác thi đua khen thưởng…
Quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên theo quy định của pháp luật.
Nắm bắt tư tưởng, đề xuất với Hiệu trưởng những định hướng về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và học sinh sinh viên.
Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước.
Quản lý tài sản, cơ sở vật chất trong Nhà trường.
Được sử dụng con dấu của Trường khi lãnh đạo các phòng ký các văn bản thừa lệnh của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Nhà trường, trứoc pháp luật về các văn bản đã ký.
Tuyển dụng nhân sự và công tác lương, bảo hiểm xã hội cho CB,GV nhà trường.
Đảm nhiệm về y tế học đường,  môi trường vệ sinh nhà trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

3. Nhân sự phòng
+ Bà Dương Thị Cương - Trưởng phòng Tổ chức hành chính
+ Ông Công Quốc Hùng - Tổ trưởng kiêm lái xe
+ Bà Trần Thị Thủy – Cán bộ phụ trách y tế
+ Bà Phạm Thị Kim Giang – Chuyên viên phòng TCHC
 
4. Một số hình ảnh của phòng


 
Hotline: 0988866377